dzisiaj jest: 19 czerwca 2019. imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
wersja polska
Pogotowie przeciwpowodziowe 2019

ZARZĄDZENIE NR 5 /2019

WÓJTA GMINY KORCZEW

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

w gminie Korczew 

Na podstawie art. 31a, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z poźn. zm)

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

w związku z nagłym wzrostem stanu wód na rzece Bug - przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie we Frankopolu ogłaszam z dniem  30 stycznia 2019 roku  od godz. 14.00 aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Korczew w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Gminy Korczew. 

§ 2. 

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do podjęcia niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych dla zminimalizowania  mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp. oraz niezwłocznego powiadomienia właściwych służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego o treści niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. ewid. lud., spraw woj., OC i BHP. 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                      Sławomir Wasilczuk

 

 

  zarzadzenieodwolpogotowia.jpg