dzisiaj jest: 16 sierpnia 2017. imieniny: Nora, Joachim, Roch
wersja polskaPOGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE
 
  ...więcej
IMG
Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew
 
  ...więcej
 
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Korczew informuje, że aneksy do umów dot. projektu "Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości" zawarte w lutym 2017 roku są nieaktualne.

Podpisane aneksy należy zwrócić do Urzędu Gminy Korczew.
Gwarancja na zamontowane kolektory słoneczne nadal będzie obowiązywać do listopada 2018 roku (zgodnie z warunkami gwarancji).
KAMPANIA SPOŁECZNA "RZECZNIK PRAW PACJENTA PRZYPOMINA
 
Rzecznik praw pacjenta ogłosił kampanię społeczną "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina". Jest to kampania skierowana do osób korzystających z opieki zdrowotnej, informująca o prawach pacjenta, możliwości ich dochodzenia i instytucjach w których można uzyskać pomoc w ich egzekwowaniu.  ...więcej
Informacja o terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016
 
  ...więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017
 
  ...więcej
P ROGRAM R EWITALIZACJI DLA G MINY K ORCZEW NA LATA 2016 - 2023
 
  ...więcej
IMG
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”
 
W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Korczew w dniach od 29.08.2016 roku do 19.09.2016 roku wyłożył projekt przedmiotowego opracowania do konsultacji społecznych. Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023” został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Korczewie, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, w godzinach urzędowania, na stronie Gminy pod adresem http://www.korczew.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http://www.bip.korczew.pl/ Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Korczewie oraz email: korczew@vp.pl. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do niniejszego opracowania.
IMG
OGŁOSZENIE
 
W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Korczew zaprasza do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania. Termin konsultacji: od 29.08.2016 roku do 19.09.2016 roku.   ...więcej
IMG
OGŁOSZENIE
 
Gmina Korczew jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym Wójt Gminy Korczew zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności mieszkańców sołectwa Stary Bartków do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 25.08.2016 przy Blokach w Starym Bartkowie o godzinie 17.00 Na spotkaniu zostaną przedstawione wstępne założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023, propozycja wizji, celów rewitalizacji, a także projektów rewitalizacyjnych. Następnie odbędzie się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami, w celu ich weryfikacji i doprecyzowania. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu. Wójt Gminy Korczew
Pokazano 11 - 20 z 34
<< Poprzednie   Następne >>